serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Dla Ciekawskich

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie ze strony naszych klientów zarówno technologia lutowania bezołowiowego jak i zasadami funkcjonowania profesjonalnego serwisu firma A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszym klientom jak i wszystkim zainteresowanym.

W tym celu zgromadziliśmy na naszej stronie informacje które mają na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z problematyką oraz terminologią występującą w serwisie przy wykonywaniu złożonych napraw sprzętu komputerowego medycznego oraz przemysłowego. W zakładce Dla Ciekawskich znajdziecie również Państwo wiele cennych informacji dotyczących dyrektyw RoHs i WEE oraz wyjaśnienie zjawisk powstających w elektronice powodujących powstawanie uszkodzeń. Głównym połączeniem  elementów elektronicznych we wszystkich wyrobach gdzie stosowane są podzespoły elektroniczne są stopy cynowo-ołowiowe. Im bardziej zaawansowana technologia i im większa miniaturyzacja zarówno modułów jak i samych elementów tym problem z lutowaniem jest poważniejszy i przysparza większych problemów. Dlatego też na stronach A&D Serwisu poświęciliśmy tak wiele uwagi tej terminologii. Osobą którym informacje zgromadzone na naszej stronie internetowej są niewystarczające polecamy książkę Lutowanie Bezołowiowe na podstawie której dzięki podpisanej umowie z wydawnictwem BTC z Legionowa czerpaliśmy fachowe informacje. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi lekturami o podobnej tematyce które polecamy na stronie głównej.

 

Lutowanie jest jedną z najstarszych technik wymyślonych przez człowieka, świad­czy o tym na przykład malowidło ścienne z grobowca w Tebach które przedstawiamy poniżej:

 Niewolnik lutujący złoto. Malowidło ścienne z grobowca w tTebach, Egipt ok.1475 r. p.n.e.

W elektronice od ponad 50. lat mocną pozycję ma proces lutowania eutektycznymi lub bliskoeutektycznymi stopami cynowo-ołowiowymi, ze względu na swoje uni­kalne właściwości fizyczne, dostępność i względnie niską cenę.

Najważniejszą jednak zaletą spoiw cynowo-ołowiowych jest to, że nadają się one zarówno do wykonywania połączeń lutowniczych, jak również na pokrycia ścieżek i pól lutowniczych na płytkach drukowanych oraz na pokrycia końcówek i wypro­wadzeń podzespołów, zapewniając płytkom drukowanym i podzespołom odpowied­nią lutowność.

Rosnąca świadomość zagrożenia ekosystemu człowieka sprawiła, że od kilkunastu lat baczniej zwraca się uwagę na sprawy związane z ekologią, również w elektronice.

Roczne światowe zużycie ołowiu szacuje się na 3-4 miliardów ton, podczas gdy zużycie ołowiu w stopach cynowo-ołowiowych, stosowanych do lutowania w elek­tronice, wynosi 14-25 tys. ton, a więc zaledwie 0,5 % ogółu światowego zużycia ołowiu. Dlaczego zatem wyeliminowanie ołowiu z procesu lutowania w elektronice jest tak ważne, skoro jego zużycie nie jest wysokie?

Ołów zaliczany jest do tzw. neurotoksyn, czyli trucizn mózgu, podobnie zresztą jak kadm i nikiel. Ołów jest tylko jedną z kilkudziesięciu neurotoksyn w naszym środo­wisku, ale jedyną, którą dokładnie zbadano. Powoduje on nieodwracalne uszko­dzenie mózgu w stopniu zależnym od dawki. Trzeba pamiętać, że mózg jest szcze­gólnym organem, którego uszkodzone komórki nie odnawiają się. W miarę starzenia się, ubywa neuronów w mózgu człowieka i jest to proces zupełnie naturalny. Jeżeli jednak w środowisku jest dużo różnorodnych neurotoksyn, straty neuronów mogą być znacznie większe, a połączenia między nimi zostają uszkodzone, co zmniejsza sprawność myślenia. Zmiany te mogą powodować również błędne połączenia neuro­nów. Niektóre zmiany w psychice są skutkiem takich błędnych połączeń.

Ołów wpływa również niekorzystnie na układ krwionośny człowieka, powodując niedokrwistość. Stwierdzono też mutagenne, rakotwórcze, embriotoksyczne działa­nie ołowiu, a także jego ujemny wpływ na rozrodczość.

W Polsce dla ołowiu i jego związków nieorganicznych ustalono NDS, czyli najwyż­sze dopuszczalne stężenie w powietrzu, na poziomie 0,05 mg/m3. Dla porównania wartość NDS we Francji wynosi 0,015 mg/m3, w Niemczech 0,10 mg/m3, a w USA - 0,03 mg/m3.

Nasuwa się kolejne pytanie: dlaczego restrykcje, w postaci dyrektywy RoHS, która wprowadza ograniczenia stosowania ołowiu, dotykają producentów wyrobów elektronicznych, a nie producentów baterii, którzy zużywają 80% światowego za­potrzebowania na ołów? W elektronice przez 50 lat do lutowania stosowano materiały z ołowiem, należa­ły do nich spoiwa lutownicze zawierające do 40% ołowiu, powłoki lutowne na płytkach drukowanych, w większości wykonane ze stopu SnPb, wyprowadzenia i końcówki podzespołów elektronicznych pokryte tym samym stopem, co powłoki na płytkach drukowanych i najczęściej tym samym stopem, który służył do luto­wania, czyli wytarzania zespołów elektronicznych. Zespoły elektroniczne znaj­dowały zastosowanie w wielu różnorodnych wyrobach elektronicznych, takich jak: telewizory, telefony, komputery, lodówki, pralki, sprzęt oświetleniowy, sprzęt medyczny, elektronika samochodowa. Ołów w wyrobach elektronicznych jest bar­dzo rozproszony i bardzo trudny do odzysku. Na tak niewielkie, zdawałoby się, zużycie ołowiu składają się miliony ton odpadów elektronicznych składowanych na wysypiskach. Dla przykładu: ilość odpadów elektronicznych w Europie w roku 2000 wynosiła 6 milionów ton, w tym było 25 milionów odbiorników TV, a prognoza Komisji Europejskiej przewiduje podwojenie tej liczby w roku 2012. Można zatem powiedzieć, że rozproszenie ołowiu w wielu wyrobach elektronicznych, trafiających po zużyciu na wysypiska śmieci, a nie ilość ołowiu „konsumowana" przez elektronikę w ogóle, stała się zasadniczą przyczyną konieczności przejścia przemysłu elektrycznego i elektronicznego na lutowanie bezołowiowe. Tak roz­proszony ołów jest bowiem trudny do odzysku i recyklingu, nakazanych przez dyrektywę WEEE.

Pozostające na wysypiskach elektroniczne śmieci z ołowiem podlegają procesom chemicznym utleniania i rozpuszczania. Kwaśny deszcz, będący wynikiem zanie­czyszczenia atmosfery, działa na ołów o różnym stopniu utlenienia, czyli na róż­nego rodzaju tlenki ołowiu. Tlenki ołowiu rozpuszczają się w kwasach, tworząc trujące, rozpuszczalne w wodzie związki ołowiu, które mogą przenikać do gleby, a dalej do wód gruntowych i do naturalnych zasobów wody pitnej, powodując jej zanieczyszczenie, czy wręcz zatrucie. Powstawanie kwaśnego deszczu nie jest czymś wyjątkowym ze względu na silne zanieczyszczenie atmosfery różnego rodzaju lotnymi związkami organicznymi. Wyżej omówione aspekty przyczyniły się do rewolucji technicznej, jaką jest przej­ście z technologii cynowo-ołowiowej na bezołowiową technologię montażu w prze­myśle elektrycznym i elektronicznym. Z naszego doświadczenia również wynika ,że klienci którym zwracaliśmy wymienione podczas napraw elementy wyrzucali je do kosza a następnie trafiały one na wysypiska śmieci. W związku z powyższym w trosce o środowisko naturalne  wprowadziliśmy w naszej firmie zasadę, wszystkie części elektroniczne zdemontowane podczas procesu naprawy przekazujemy firmą zajmującym się utylizacją. Zużyte uszkodzone części wydajemy jedynie na specjalne życzenie klienta po podpisaniu stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia dostępny w zakładce serwis ogólnopolski lub bezpośrednio w siedzibie A&D Serwis. 

 

Dzięki porozumieniu zawartemu z wydawnictwem BTC staraliśmy się na naszej stronie jak najbardziej przybliżyć potencjalnym zainteresowanym wiedzę z nowatorskiej dziedziny montażu i lutowania bezołowiowego. Ograniczony dostęp do polskojęzycznych informacji w tej dziedzinie sprawia, że wzbudza ona wiele kontrowersji. Wszystkie zebrane materiały techniczne zostały wykorzystane z książki Lutowanie Bezołowiowe autorek Pani Haliny Hackiewicz oraz Krystyny Bukat która serdecznie polecamy jako dobrą i ciekawą lekturę.

Główne przyczyny uszkodzenia laptopów

Firma A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe zajmuje się złożonymi naprawami laptopów. Występujące usterki w laptopach można podzielić na 7 grup

więcej...

Uszkodzenia spowodowane pęknięciami pod komponentami BGA

A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia przyczyny powstawania uszkodzeń w laptopach/notebookach, netbookach spowodowane mikropęknięciami pod komponentami BGA.

więcej...

Zjawisko Elektryczności Statycznej

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia  Zjawisko Elektryczności Statycznej, jej skutki oraz przyczyny powstawania.

więcej...

Zjawisko powstawania Wiskerów

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia zjawisko powstawania Wiskerów

więcej...

Wady połączeń lutowanych podzespołów typu BGA...

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia wady połączeń lutowanych podzespołów typu PBGA, mikroBGA., CSPS oraz  flip chip.

więcej...

Zaraza Cynowa

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia zjawisko zwane Zarazą Cynową

więcej...

Dyrektywa RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia Dyrektywę RoHS.

więcej...

Dokumenty dotyczące dyrektywy RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia dokumenty dotyczące dyrektywy RoHS.

więcej...

Zasadnicze postulaty zawarte w dyrektywie RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia zasadnicze postulaty zawarte w dyrektywie RoHS.

więcej...

Wyłączenia z dyrektywy RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia wyłączenia z dyrektywy RoHS.

więcej...

Zgodność z dyrektywą RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe ­­przedstawia zgodność z dyrektywą RoHS

więcej...

Dyrektywa WEEE

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia dyrektywę WEEE

więcej...

Zjawisko generowania dróg przewodzenia w dielektryku

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia zjawisko generowania dróg przewodzenia w dielektryku.

więcej...

Bezpieczeństwo pracy w procesie lutowania bezołowiowego

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia bezpieczeństwo pracy w procesie lutowania  bezołowiowego.

więcej...

Słowniczek pojęć lutowniczych

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia  słowniczek pojęć lutowniczych.

więcej...

Prawdy i mity o lutowaniu w technologii BGA

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe to grupa ekspertów w dziedzinie lutowania w technologii BGA. Wszystkie usługi wykonywane są z zachowaniem międzynarodowych norm IPC 7711A, IPC 7721A oraz zakończone endoskopową inspekcją BGA. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opisanymi poniżej które znacznie przybliżą Państwu tą technologię.

więcej...

Charakterystyki temperaturowo-czasowe profili lutowniczych

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia charakterystyki temperaturowo-czasowe profili lutowniczych dla stopów  ołowiowych oraz bezołowiowych .

więcej...

Kompatybilność konstrukcji zespotu na płytce drukowanej z lutowaniem

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia Kompatybilność konstrukcji zespotu na płytce drukowanej z lutowaniem bezotowiowym

więcej...

Mechanizmy powstawania uszkodzeń połaczeń lutowanych

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia  mechanizmy powstawania uszkodzeń połączeń lutowanych.

więcej...

Kierunki zmian w lutowaniu bezołowiowym

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia  Kierunki Zmian w Lutowaniu Bezołowiowym.

więcej...

Główne przyczyny uszkodzeń zasilaczy awaryjnych UPS

Firma A&D Serwis Europejski Centrum Serwisowe od wielu lat zajmuje się naprawą zasilaczy awaryjnych UPS i to zarówno małych jak i dużych centralnych jednostek. Nie ograniczamy się jedynie do wymiany ogniw ale zajmujemy się złożonymi naprawami modułów elektronicznych zasilaczy UPS.

więcej...

Głowne przyczyny uszkodzeń elektroniki przemysłowej

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe zajmuje się naprawą specjalistycznej elektroniki zarówno przemysłowej jak i dla wojska, medycyny oraz lotnictwa.

więcej...

Główne przyczyny uszkodzeń komputerów stacjonarnych

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia główne przyczyny uszkodzeń komputerów stacjonarnych.

więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść