serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Wzór Umowy Serwisowej

 

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  dla wszystkich Firm chcących nawiązać stałą współpracę prezentuje wzór umowy serwisowej. Po jej podpisaniu oraz spełnieniu kilku warunków zostają zastosowane ceny barierowe hurtowe które są znacznie korzystniejsze od cen detalicznych i dają możliwość firmie współpracującej z nami nałożenia swojej marży . W przypadku zaakceptowania umowy serwisowej prosimy o kontakt z naszą firmą prześlemy Państwu oryginał umowy w celu jej zaakceptowania.

 

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH NR: WZÓR.

         

 

Zawarta we Wrocławiu w dniu .........................r  pomiędzy:

 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ a

 

Danielem Łąckim - przedsiębiorcą wykonującym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe Daniel Łącki, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Wisznia Mała pod numerem rejestru 1402, posługującym się numerem NIP 894-119-21-77, wykonującym działalność pod adresem ul Długosza 31, 51-162 Wrocław 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ

 

§1

 

ZLECENIODAWCA zleca dokonanie napraw sprzętu i podzespołów komputerowych  przedstawionych WYKONAWCY do naprawy w punkcie napraw WYKONAWCY.

Punkt napraw mieści się pod adresem ul. Długosza 31 51-162 Wrocław

 

§2

 

1. Wszystkie  zlecone naprawy sprzętu komputerowego będą wykonywane w następującym zakresie usług:

 1. Wymiany układów bga, lutowanie, przelutowanie REBALLING (mostki północne/południowe, układy graficzne).
 2. Endoskopowa inspekcja komponentów BGA
 3. Wymiany gniazd zasilania oraz wszelkiego rodzaju gniazd: lpt, com, usb, itp.
 4. Wymiany gniazd procesora (socket CPU) oraz złącz banków pamięci.
 5. Naprawy układów zasilania, PFC, ładowania, sterowania, kontroli temperatury.
 6. Naprawy wszelkiego rodzaju zasilaczy oraz przetwornic.
 7. Naprawy zintegrowanych kart graficznych, dźwiękowych, sieciowych.
 8. Wymiany kontrolerów klawiatury, firewire.
 9. Wymiany procesorów, przetworników analogowo-cyfrowych oraz wszelkiego rodzaju układów scalonych.
 10. Wymiany lamp w matrycach, naprawy elektroniki matryc.
 11. Wymiany matryc.
 12. Wymiany napędów optycznych CD, DVD.
 13. Czyszczenie klawiatur w myjkach ultradźwiękowych (w przypadku zalania różnego rodzaju płynami).
 14. Naprawa lub wymiana wszelkiego rodzaju taśm oraz przewodów sygnałowych.
 15. Naprawy inverterów.
 16. Wymiany obudów.
 17. Wymiany płyt głównych w laptopach oraz zestawach komputerowych.

 

2. W przypadku braku możliwości naprawy w ramach kosztów określonych w §3 albo §12 , tzn. w ramach cen barierowych, naprawa następować będzie po odrębnym ustaleniu kosztów naprawy i ich zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę. Ustalenie następować będzie w drodze korespondencji e-mail wysyłanej na poniższe adresy lub telefonicznie.

info@aid-serwis.com.pl - dla Wykonawcy

............................ - dla Zleceniodawcy

 

                                                                                             §3

 

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnej wyceny kosztów naprawy przy złożonych konstrukcjach sprzętu komputerowego w powyższej umowie  przyjmuje się  wykonywanie czynności serwisowych do barierowych cen dla poszczególnego rodzaju sprzętu według poniższej specyfikacji ceny netto.

W razie przekroczenia poniższych kosztów Zleceniodawca otrzyma informację o przewidywanych wyższych kosztach  naprawy. W przypadku zgody na naprawę po wyższych kosztach, czynności naprawcze są kontynuowane. W przypadku braku zgody sprzęt oddany zostanie Zleceniodawcy bez pobierania jakichkolwiek opłat (BEZPŁATNA DIAGNOZA).

 

CENY Barierowe Hurtowe

 

 1. Naprawy laptopów/notebooków, netbooków do kwoty 300 zł,
 2. Naprawy konsoli Play Station oraz X-Box do kwoty 200 zł,
 3. Naprawy zestawów komputerowych do kwoty 150 zł,
 4. Naprawy kart graficznych do kwoty 130 zł,
 5. Naprawy  płyt głównych do kwoty 70 zł,
 6. Naprawy  monitorów CRT do 19 cali do kwoty 130 zł, powyżej 19 cali do kwoty 150 zł,
 7. Naprawy monitorów LCD do 19 cali do kwoty 150 zł, powyżej 19 cali do kwoty 200 zł,
 8. Naprawy monitorów dla przemysłu do kwoty 400 zł,
 9. Naprawy zasilaczy atx, at do kwoty 30 zł,
 10. Naprawy zasilaczy do laptopów, monitorów  oraz kas fiskalnych do kwoty 50 zł,
 11. Naprawy zasilaczy serwerowych do kwoty 400 zł,
 12. Naprawy zasilaczy dla medycyny oraz przemysłu do kwoty 800 zł,
 13. Naprawy innych niesklasyfikowane zasilaczy oraz przetwornic do kwoty 150 zł

 

§4

 

WYKONAWCA zobowiązuje się do naprawy sprzętu dostarczonego przez ZLECENIODAWCĘ bądź osobę przez niego wskazaną w ciągu 10 dni roboczych od daty wydania sprzętu do naprawy w siedzibie ZLECENIODAWCY i zapewnia o należytej staranności i jakości świadczonych usług.

 

§5

 

WYKONAWCA udziela ZLECENIODAWCY gwarancji na wykonane naprawy:

 

1. Naprawy laptopów/notebooków, netbooków: 

 1. 2 lata gwarancji w przypadku wymiany dysków oraz pamięci.
 2. 1 rok gwarancji w przypadku wymiany matryc oraz napędów optycznych.
 3. 3 miesiące gwarancji w przypadku napraw związanych z lutowaniem komponentów BGA.
 4. 6 miesięcy gwarancji na wszystkie pozostałe naprawy.

2. Naprawy konsoli Play Station oraz X-Box  1 miesiąc gwarancji.

 

3. Naprawy zestawów komputerowych:

 1. 2 lata gwarancji w przypadku wymiany dysków oraz pamięci.
 2. 1 rok gwarancji w przypadku wymiany napędów optycznych.
 3. 3 miesiące gwarancji w przypadku napraw związanych z lutowaniem BGA.
 4. 6 miesięcy gwarancji na wszystkie pozostałe naprawy. 

4. Naprawy kart graficznych 3 miesiące gwarancji.

 

5. Naprawy  płyt głównych 3 miesiące gwarancji.

 

6. Naprawy  monitorów CRT  6 miesięcy gwarancji.

 

7. Naprawy monitorów LCD

 1. 1 rok gwarancji w przypadku wymiany matryc na nowe.
 2. 6 miesięcy gwarancji w przypadku wymiany matryc na używane.
 3. 6 miesięcy gwarancji na wszystkie pozostałe naprawy.

 

8. Naprawy zasilaczy atx, at 3 miesiące gwarancji.

 

9. Naprawy zasilaczy do laptopów, monitorów  oraz kas fiskalnych 3 miesiące gwarancji

 

10. Naprawy zasilaczy serwerowych 3 miesiące gwarancji.

 

11. Naprawy zasilaczy dla medycyny oraz przemysłu 3 miesiące gwarancji.

 

12. Naprawy innych niesklasyfikowane zasilaczy oraz przetwornic  3 miesiące gwarancji.

 

§6

 

Za nieterminowe wykonanie usług z własnej winy WYKONAWCA wypłaci ZLECENIODAWCY karę umową w wysokości  10% wartości usługi, o ile ZLECENIODAWCA wystąpi na piśmie z roszczeniem w ciągu 30 dni od wystąpienia opóźnienia.

 

§7

 

Podstawą zapłaty za wykonane usługi będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ ZLECENIODAWCY.

 

§8

 

ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie usługi w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności.

 

§9

 

Za nieterminowe zapłatę za wykonane usługi ZLECENIODAWCA zapłaci odsetki ustawowe kara umowna może być zastrzeżona jedynie w przypadku świadczeń niepieniężnych; w przypadku opóźnienia wykonaniu zobowiązania pieniężnego możliwe jest zastrzeżenie co najwyżej odsetek umownych - maksymalnie wynoszą one podwójną wysokość odsetek ustawowych) , o ile WYKONAWCA wystąpi na piśmie z takim roszczeniem w ciągu 30 dni od daty zapłaty za usługę.

 

§10

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

 

§11

 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje w przypadku przekazywania przez ZLECENIODAWCĘ WYKONAWCY minimum 10 produktów w celu przekazania czynności serwisowych.

 

§12

 

W przypadku przekazywania do serwisu mniejszej ilości sprzętu niż 10 szt. miesięcznie zostaną zastosowane ceny barierowe detaliczne zgodne z poniższą tabelą:

 

 

CENY Barierowe Detaliczne:

 

 1. Naprawy laptopów/notebooków, netbooków do kwoty 400 zł,
 2. Naprawy konsoli Play Station oraz X-Box do kwoty 250 zł,
 3. Naprawy zestawów komputerowych do kwoty 200 zł,
 4. Naprawy kart graficznych do kwoty 150 zł,
 5. Naprawy  płyt głównych do kwoty 100 zł,
 6. Naprawy  monitorów CRT do 19 cali do kwoty 150 zł, powyżej 19 cali do kwoty 200 zł,
 7. Naprawy monitorów LCD do 19 cali do kwoty 200 zł, powyżej 19 cali do kwoty 250 zł,
 8. Naprawy monitorów dla przemysłu do kwoty 500 zł,
 9. Naprawy zasilaczy atx, at do kwoty 50 zł,
 10. Naprawy zasilaczy do laptopów, monitorów  oraz kas fiskalnych do kwoty 70 zł,
 11. Naprawy zasilaczy serwerowych do kwoty 500 zł,
 12. Naprawy zasilaczy dla medycyny oraz przemysłu do kwoty 1000 zł,
 13. Naprawy innych niesklasyfikowane zasilaczy oraz przetwornic do kwoty 200 zł

 

                                                                                                  §13

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.    

 

 

        ............................................................                                ...................................................................

                     ZLECENIODAWCA                                                                          WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść