serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Dyrektywa WEEE

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe  przedstawia dyrektywę WEEE

 

 

 

 

Drugą dyrektywą, równolegle wprowadzoną z dyrektywą RoHS 13 lutego 2003 roku przez Parlament Europejski i Radę. jest dyrektywa WEEE

 

 

 

(on woste electricol and electronic eąuipmeni), dotycząca sposobu postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa WEEE zobowiązuje kraje członkowskie Unii do zorganizowania sys­temu zbiórki odpadów wyrobów elektrycznych i elektronicznych, recyklingu i po­nownego wykorzystania podzespołów i materiałów przed utylizacją odpadów. Kraje członkowskie, tak jak w przypadku dyrektywy RoHS. miały 18 miesięcy na do­stosowanie swojego prawa do prawa unijnego. Ponadto kraje członkowskie były zobowiązane w terminie do 13 sierpnia 2005 roku zorganizować:

·           bezpłatny system zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od końco­wych posiadaczy i dystrybutorów;

·           bezpłatne przyjmowanie zużytych produktów przy sprzedaży nowych wyrobów;

·           system indywidualnego i zbiorczego odbioru zużytych produktów przez wytwór­ców sprzętu;

a do 31 grudnia 2006 r. odbiór co najmniej 4 kg odpadów elektrycznych i elektro­nicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Polska stała się członkiem Unii 1 maja 2004 roku. w związku z tym otrzymała dodat­kowy czas na dopasowanie się do wymagań unijnych. 29 lipca 2005 r. polski parla­ment przyjął ustawę „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".

Ustawa składa się z 11 rozdziałów, które obejmują:

·           Przepisy ogólne, zawierające definicje dotyczące zużytego sprzętu, jego odzy­sku, przetwarzania. recyklingu, unieszkodliwiania odpadów, a także wyjaśniające co to jest zakład przetwarzania oraz kto może zbierać sprzęt.

·           Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, polegające na prowadzeniu rejestru jednostek wprowadzających sprzęt, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład}' przetwarzania, prowadzących recykling i inne niż recykling procesy od­zysku, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

·           Zabezpieczenia finansowe, jakie muszą być wnoszone przez wprowadzających sprzęt na rynek, aby po eksploatacji sprzętu można było prowadzić ich zbiórkę, recykling, odzysk itp.

·           Obowiązki wprowadzającego sprzęt.

Jedne obowiązki dotyczą wpisywania numeru rejestrowego na fakturach oraz prowadzenia sprawozdawczości na rzecz głównego inspektora ochrony środowiska GIOS o ilości i masie wpro­wadzonego sprzętu na rynek, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu wyszcze­gólnione w ustawie. Dodatków o w sprawozdaniu muszą się znaleźć informacje o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych w sprzęcie. Inne obo­wiązki dotyczą prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej o zakazie umiesz­czania zużytego sprzętu EE łącznie z innymi odpadami, konieczno

ści umieszczenia na pojemnikach na odpady elektryczne i elektroniczne oznakowania, tj. przekreślonego, kołowego kontenera na odpady.

 


 

 

 Informacje powinny dotyczyć systemu zbierania zużytego sprzętu, potencjal­nych skutków dla środowiska i zdrowia, roli. jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Najistotniejszą jednak sprawą są wymagane poziomy odzysku, dla zuży­tego sprzętu powstałego ze sprzętu z poszczególnych grup wymienionych w za­łączniku do ustawy. Wprowadzający sprzęt jest też zobowiązany do zapewnienia sieci zakładów przetwarzania poprzez podpisywanie stosownych umów z tymi zakładami.

·           Obowiązki użytkownika sprzętu. Uświadomiony przez wprowadzającego sprzęt użytkownik zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu i do przestrzegania nieumieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami. 

·           Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt polegają na selektywnym zbieraniu zużytego sprzętu, przekazywaniu go do zakładu przetwarzania, który jest wpi­sany do rejestru. Ponadto o swojej działalności musi powiadomić stosowne jednostki terytorialne (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o rozpoczęciu i zakończeniu swojej działalności. Obowiązuje go również sprawozdawczość na rzecz GIOS. 

·           Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania. W ustawie zostały sfor­mułowane warunki lokalowe, jakie są wymagane dla prowadzenia zakładu przetwarzania, które mają na względzie bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Po przyjęciu zużytego sprzętu prowadzący zakład przetwarzania jest zobowiązany w pierwszym rzędzie do niezwłocznego usunięcia ze zużytego sprzętu niebez­piecznych, określonych ustawą materiałów i składników. Prowadzący zakład przetwarzania ma obowiązek przekazywania powstałych w wyniku przetwa­rzania odpadów do wpisanych w rejestr zakładów prowadzących recykling lub innego rodzaju odzysk. Również prowadzących zakłady przetwarzania obowiązuje sprawozdawczość na rzecz GIOS. w której informuje o sprzęcie przyjętym do przetwarzania i o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia sprzętu. 

·           Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzą­cego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku polega­ją na prowadzeniu tej działalności, wydawaniu zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie recyklingu lub innego niż recykling odzysku oraz na przekazywaniu GIOS stosownego sprawozdania w określonym terminie.

·           Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Może nią być spółka akcyjna utworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze. Przedmiotem działalności organiza­cji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, w tym edukacja ekologiczna.

W kraju od lutego 2006 r. działa spółka akcyjna ElektroEko - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Akcjonariuszami tej spółki są: CECED Polska (50%). Philips Lighting. GE. Osram. Informacje o tej organizacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.elektroeko.pl.

·           Opłata produktowa. Wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elek­trycznego i elektronicznego rozliczają się raz do roku z osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu przewidzianych dla zużytego sprzętu powstałego w odpo­wiednich grupach. Jeśli nie zostaną osiągnięte założone poziomy, wówczas te podmioty są obowiązane do wpłacania opłaty produktowej. Podstawą obliczania opłaty produktowej jest liczba kilogramów zużytego sprzętu. Należną opłatę ob­licza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku albo recyklingu. Stawkę opłaty produktowej ustalono w ustawie na poziomie: 4-20 zł/kg dla grupy 5 (rodzaje 2-5 sprzętu) oraz 0-2 zł/kg dla pozostałych grup sprzętu. Sprawozdania dotyczące opłat produktowych i  przekazywane są do GIOS.

·           Przepisy karne i kary pieniężne. Kary grzywny przewidziane są ustawą dla wszystkich podmiotów nieprzestrzegających przepisów ustawy i niewywiązujących się z nałożonych ustawą obowiązków. Dla wprowadzających sprzęt, jak i dla organizacji odzysku działających niezgodnie z ustawą, przewidziana jest grzywna w wysokości 5000-500 000 zł.

·           Zmiany w przepisach obowiązujących. W tym rozdziale zebrano wszystkie przepisy, które przestały obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy.

·           Przepisy przejściowe i końcowe. W tym rozdziale podane są istotne termi­ny dotyczące rejestracji podmiotów zajmujących się zbieraniem, recyklingiem i odzyskiem, które uruchamiają cały łańcuch podmiotów zajmujących się wdrożeniem przepisów ustawy, a tym samym wdrożeniem dyrektywy WEEE w Polsce, dla której rok 2006 jest początkowym rokiem systematycznego jej wdrażania.

Do ustawy dołączone są dwa załączniki. Załącznik 1 zawiera grupy i rodzaje sprzę­tu elektrycznego i elektronicznego, podobne do grup sprzętu z rozporządzenia mi­nistra gospodarki wprowadzającego dyrektywę RoHS. Ponieważ jednak nazewnictwo grup sprzętu w obu dokumentach nieco się różni, dlatego poniżej podano zapis zgodny z ustawą.

1.                Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

2.                Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

3.                Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.

4.                Sprzęt audiowizualny.

5.                Sprzęt oświetleniowy.

6.                Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjo­narnych narzędzi przemysłowych.

7.                Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.

8.                Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych pro­duktów.

9.                Przyrządy do nadzoru i kontroli.

10.            Automaty do wydawania.

Załącznik 2 zawiera składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe, któ­re powinny być usunięte ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista substancji obejmuje większą liczbę substancji niebezpiecznych niż dyrekty­wa RoHS. ponieważ uwzględnia materiały i substancje niebezpieczne wymienione w innych przepisach. W pierwszej kolejności należy usunąć:

1.               PCB (rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle. monometylotetrachlorodifenylometan. monometylodichlorodifenylometan. mo-nometylodibromodifenylometan).

2.               Części składowe zawierające rtęć. w tym wyłączniki lub podświetlacie.

3.               Baterie.

4.               Płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 cm".

5.               Wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące.

6.               Tworzywa sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność.

7.               Azbest oraz części składowe zawierające azbest.

8.               Lampy elektronopromieniowe.

9.               Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC). chlorofluorowęglowodory (CFC). w;odorofluorowęglowodory (HFC) lub węglowodór)' (HC).

10.           Gazowe lampy wyładowcze.

11.           Wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o po­wierzchni większej niż 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podświetlacie z gazo­wymi lampami wyładowczymi.

12.           Zewnętrzne okablowanie elektryczne.

13.           Części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne.

14.           Części składowe zawierające substancje promieniotwórcze z pewnymi odstęp­stwami określonymi w ustawie o prawie atomowym.

15.           Kondensatory elektrolityczne o wymiarach większych niż 25 mm (wysokość i średnica).                                                     Przy przetwarzaniu zebranego zużytego sprzętu, z którego usunięto już substancje niebezpieczne, należy przede wszystkim usunąć gazy. które zubożają warstwę ozo­nową Ziemi lub przyczyniają się do globalnego efektu cieplarnianego.

        Zarówno dyrektywa WEEE w języku angielskim, jak i ustawa o odpadach dostępne są na stronach Ministerstwa. A&D Serwis zaprasza do zapoznania się z pełną dokumentacją na stronie: http://www.mg.gov.pl.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść